Sote nan kontni prensipal

Èske Plan Swen Sante Polk la se yon opsyon?

Kòm nan fen ane a apwoche, ou ka grenpe pou renouvle oswa jwenn pwoteksyon sante pou ane kap vini an. Tou depan de bezwen ou yo, asirans prive, asirans anplwayè yo ofri, Medicaid, Medicare oswa asirans swen sante nan Florid la ka opsyon pou ou.

Oswa, si ou pa kalifye pou Medicaid, Plan Swen Sante Polk la ka disponib pou ede ou.

 Dè santèn de milye de rezidan Florid yo te dewoule nan Medicaid akòz fen ijans sante piblik COVID 19 ki gen rapò ak sante piblik, kite yo san asirans sante.  Epitou, salè minimòm Florid la dènyèman ogmante, men anpil rezidan Polk Konte yo toujou ap fè fas a plis demand finansye pase yo ka okipe.

Plan Sante Polk HealthCare se pa asirans ak manm yo pa peye franchiz anyèl, frè chak mwa, frè enskripsyon oswa soumèt fòm reklamasyon yo. Li ofri aksè rezidan Polk Konte Polk aksè nan swen sante. Manm yo sèlman peye ti kopeman pou vizit doktè oswa preskripsyon ranpli.

Patnè Plan Sante Polk HealthCare ak founisè medikal ki gen lisans nan konte a pou konekte rezidan Polk ki pa gen anpil revni ak swen yo bezwen nan zòn nan nan swen prensipal ak swen espesyalite, swen ijan, sèvis ijans ak swen sante konpòtman.

Aprann plis oswa wè si ou kalifye nan https://www.polk-county.net/services/indigent-health-care/polk-healthcare-plan/.


Decorative blue swish decoration at the bottom of the page, serving as a visual element for design purposes