Sote nan kontni prensipal

Devlopman lojman ak Katye

Kay / Sèvis / Devlopman Kay ak Devlopman Katye

Jennifer Cooper
Direktè

Telefòn: (863) 534-5240
Gratis: (800) 780-5346

Imèl: HNDRequests@polk-county.net

Adrès lari:
1290 Gòlf Ave.
Bartow, FL 33830

Orè Biwo Operasyon:
Lendi jiska Vandredi
8 a.m. jis nan 5 p.m.

Lojman ak Devlopman Katye (HND) ap travay pou amelyore kominote Polk County yo epi ede rezidan ki pi frajil li yo. Li fè sa pa priyorite lajan federal ak leta atravè yon seri de zòn politik ki gen ladan devlopman lojman abòdab ak konsèvasyon, sanzabri ak pwopriyetè kay. HND devlope aktivite ki dirije nan direksyon pou revitalize katye ak patnè ki gen òganizasyon san bi likratif pou amelyore kominote yo pou rezidan ki ba ak modere-revni. Zòn règleman sa yo fondamantal nan HND yo kreye kominote fò, kominote dirab ak bon jan kalite lojman abòdab ak lojman multiamily.

Si w ap chèche enfòmasyon sou asistans lojman oswa lojman abòdab, HND ka ede.

Pwogram ak Sèvis

Kominote Devlopman Blòk Grant (CDBG)

Pwogram sibvansyon sa a bay kominote ki gen resous pou adrese nan yon pakèt domèn bezwen devlopman kominotè inik. Chak pwojè CDBG-finanse dwe satisfè youn nan twa objektif nasyonal:

  • Benefis ki ba ak modere moun ki gen revni
  • Anpeche oswa elimine blokaj ak limyè
  • Satisfè lòt devlopman kominote bezwen gen yon ijans patikilye

Sibvansyon Devlopman Kominotè a tou finanse pwogram demolisyon konte a, ki fèt pou elimine blokaj ak klere nan zòn enkòpore nan Polk.

Komisyonè Komisyonè Konte Polk County Notifikasyon nan yon peryòd enspeksyon piblik 30-Jou ak Demann reyinyon piblik ak Demann pou Kòmantè Piblik pou Plan Aksyon 2023-2024 la

Depatman Lojman ak Devlopman Iben Ameriken (Department of Housing and Urban Development) egzije pou prepare yon Plan Aksyon Anyèl 2023-2024 pou gouvène itilizasyon Sibvansyon Devlopman Kominotè Federal (CDBG), Sibvansyon Solisyon Ijans (ESG) ak Patenarya Envestisman Kay (HOME) lajan. Lajan sa yo dwe sitou benefisye moun ki pa gen anpil revni ak satisfè objektif sa yo: 1) Bay Lojman Abòdab ki tou de san danje epi desan, atravè konstriksyon / reyabilitasyon nan inite pwopriyetè-okipe, asistans lwaye ak konsève stock lojman an. 2) Kreye ak kenbe yon anviwònman apwopriye k ap viv, nan bay amelyorasyon enfrastrikti ki nesesè, bay aksè a enstalasyon piblik ak sèvis piblik, ak diminye kondisyon ekleraj. 3) Agrandi Opòtinite Ekonomik yo nan sipòte sèvis piblik ki ede bay fòmasyon ladrès, lòt zouti ki nesesè pou reyalize opòtinite pou pwòp tèt ou-ase ak pwomosyon opòtinite travay pou moun ki pa gen anpil revni ki afekte pa aktivite ak pwogram ki dekri nan Plan Aksyon Anyèl 2023-2024.

FY 2023 - 2024 Pwogram ki pwopoze yoAlokasyon grant pa Sous finansmanTotal%
CDBGZELAKAY
Amelyorasyon katye$1,300,00$1,300,00021%
Demolisyon / Clearance$200,000$200,0003%
Asosye vilnetè$658,848$925,92511%
Sèvis Piblik/Homeless$605,000$925,92515%
Lojman abòtab
Demolisyon/Rekonstriksyon$725,000$725,00012%
Nouvo konstriksyon - Fanmi selibatè$250,000$250,0004%
Pwopriyetè okipe Rehab$640,880$640,88010%
Asistans lwaye lokasyon ki baze sou lokasyon$60,000$475,403$535,4039%
Administrasyon$789,491$26,015$161,155$976,66116%
Total$4,254,219$346,940$1,611,558$6,212,717100%
Ane fiskal federalCDBG
FY 2023 - 2024 Prim Sibvansyon$4,054,219
FY 2023 - 2024 Pwogram Revni Antisipe$200,000
Total$4,254,219

Sibvansyon pou Ijans (ESG)

Sibvansyon ESG ede òganizasyon san bi likratif yo bay abri pou ijans ak sèvis sipò ki asosye pou moun ki sanzabri yo ak fanmi yo.

Patenarya Envestisman Kay (HOME)

Fon sibvansyon KAY yo itilize pou bati, achte ak /oswa reyabilite lojman abòdab pou lwaye, pwopriyetè kay oswa pou bay asistans lwaye pou moun ki pa gen anpil revni.

Seksyon 3

Seksyon 3 nan Lwa sou Lojman ak Devlopman Iben HUD nan lane 1968, (12)1701u (Seksyon 3) ak mete ann aplikasyon règleman nan 24 CFP Pati 135 deklare objektif Seksyon 3 se asire ke travay ak lòt opòtinite ekonomik ki te pwodwi pa sèten Lojman ak Devlopman Iben (HUD) dwe, nan pi gwo limit posib, epi ki konsistan avèk lwa federal, Leta ak Lokal yo, dwe dirije yo bay moun ki gen revni ki ba ak trè ba, patikilyèman moun ki resevwa asistans gouvènman an pou lojman ak biznis yo ki bay opòtinite ekonomik bay moun sa yo.

Si ou gen kesyon, rele biwo Depatman Lojman ak Katye Nan (863) 534-5244, oswa voye yon imèl NancyHurley@polk-county.net, espesyalis konfòmite travay ak anviwònman an. Vizite HUD.GOV pou plis enfòmasyon konsènan Seksyon 3.

Inisyativ Lojman Eta (bato)

Fon Inisyativ Lojman Eta a yo itilize pou prezève lojman abòdab pou fanmi ki pa gen anpil revni modere. Lajan sa yo bay gouvènman lokal yo epi yo baze sou yon fòmil popilasyon ki baze sou.

Avi Piblik 2022-2023 NOFA disponiblite lajan pou Alokasyon BATO

2021 - 2022 CAPER

Rapò Pèfòmans Anyèl 2021-2022 la konsolide Chak Ane ak Evalyasyon Rapò (CAPER) disponib pou piblik la pou revize. Pou kesyon oswa kopi nenpòt enfòmasyon referans nan CAPER a tanpri kontakte Nancy Hurley nan NancyHurley@polk-county.net.

CAPER 2021-2022

Sibvansyon federal yo

Sibvansyon Leta, Plan ak Rapò

Lojman san Patipri nan Konte Polk

Pou enfòmasyon oswa pou depoze yon plent Lojman san Patipri, kontakte:
Cedric Cox - Sipèvizè Administratif Lojman nan (863) 534-5241.

Depatman Lojman ak Devlopman Lojman Iben an san Patipri enfòmasyon: https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint#_How_To_File

Òganizasyon Devlopman Kominotè

Lajan Lakay Federal gen yon eleman ki rele Òganizasyon Devlopman Kominotè, ke yo rele tou CHDO la. Omwen 15 pousan nan fon HOME yo dwe mete sou kote pou aktivite espesifik yo dwe antreprann pa yon kalite espesyal san bi likratif ki rele yon Òganizasyon Devlopman Kominotè.

Òganizasyon Devlopman Lojman Kominotè - CHDO Mete-sou kote

  • Yon CHDO se yon òganizasyon prive, san bi likratif, òganizasyon sèvis kominotè ki te jwenn, oswa gen entansyon jwenn, anplwaye ak kapasite pou devlope lojman abòdab pou kominote a li sèvi.
  • PJ yo dwe mete sou kote yon minimòm de 15 pousan nan alokasyon LAKAy yo pou aktivite devlopman lojman nan ki CHDO ki kalifye yo se mèt pwopriyete yo, devlopè ak / oswa patwone lojman an. PJS dwe gen yon atant rezonab nan pwojè espesifik ale pi devan.

CHDO Kritè kalifye

Yon CHDO se yon kalite espesifik nan antite san bi likratif prive. CHDOs dwe satisfè sèten kondisyon ki gen nan li yo:

  • Estati legal
  • estrikti òganizasyonèl, ak
  • Kapasite ak eksperyans

Pou plis enfòmasyon sou aplike pou yon CHDO Konte Polk, kontakte Nancy Hurley, manadjè konfòmite lojman pou biwo Lojman Polk county ak biwo Devlopman Katye a nan (863) 534-5244, oswa (863) 534-5240.

Resous